• iniciar sessió
    Escrigui el seu nom d'usuari Energia per créixer
    Escrigui la contrasenya assignada al seu nom d'usuari.
  • registre

Els productes de la meva terra Catalunya

Fitxa tècnica

Resum Sessió 6: 

Informació sobre el producte local.
Informació sobre la Denominació d’Origen Protegida.
Activitat: “Classifica els aliments”.
Activitat: “Avui tu ets el xef”.
Activitat: “Converteix-te en xef”.

Objectiu Específic: 
Valorar els productes locals com a garantia de qualitat en l’alimentació.
Fomentar la sensibilitat cultural per mitjà de la gastronomia.
Continguts: 
Producte local.
Denominació d’Origen Protegida.
Productes de temporada.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.
Descarregar