• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

Coido o meu corazón

Ficha técnica

Resumo Sesión 9: 

Introdución: preguntas de reflexión.
Explicación do profesorado.
Actividades.

Obxectivo Específico: 
Fomentar unha conduta responsable para previr enfermidades cardiovasculares.
Aprender a vivir de xeito saudable para coidarmos o noso corazón.
Contidos: 
Factores de risco cardiovascular.
Enfermidades cardiovasculares.
Medidas de prevención cardiovascular.
Beneficios dunha vida cardiosaudable.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Descargar