• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

A Dieta Mediterránea

Ficha técnica

Resumo Sesión 5: 

Información sobre a Dieta Mediterránea.
Información sobre outras dietas do mundo.
Preguntas de comprensión ao grupo sobre a Dieta Mediterránea.
Actividade: localizar os países no mapamundi fotocopiable.

Obxectivo Específico: 
Coñecer e comprender a Dieta Mediterránea.
Valorar outras dietas do mundo.
Contidos: 
La dieta mediterránea.
Otras dietas del mundo: dieta latinoamericana, dieta anglosajona y dieta oriental.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencias sociais e cívicas.
Descargar