• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

Hoxe facemos unha compra equilibrada

Ficha técnica

Obxectivo Específico: 
Elaborar un menú saudable, baseándose na Dieta Mediterránea e nos produtos de tempada.
Adquirir autonomía e responsabilidade no momento de facer a compra controlando o gasto e axustándose a un orzamento.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociais e cívicas (SC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (IE).
Conciencia e expresións culturais (CEC).
Descargar