• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

Nutrición no mundo

Ficha técnica

Resumo Sesión 7: 

Posta en común dos coñecementos que ten o alumnado sobre outras realidades sociais.
Aprendemos novos contidos sobre malnutrición: sobrenutrición, deficiencia dietética e desnutrición.
Actividades: “Preguntas para reflexionar”.
Actividade expresión escrita: “Continúa esta historia…”.

Obxectivo Específico: 
Conciencia o alumnado sobre outras realidades que viven nenos e nenas da súa idade en contornos sociais diferentes.
Xerar alternativas de solución a problemas.
Contidos: 
Malnutrición: sobrenutrición, deficiencia dietética e desnutrición.
Competencias Básicas: 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Descargar