• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

O chef da clase

  • El chef de la clase
  • El chef de la clase
  • El chef de la clase

Ficha técnica

Resumo Sesión 10: 

Información sobre a importancia de elaborar un menú semanal e os seus beneficios.
Xogo interactivo para elaborar un menú semanal equilibrado.

Obxectivo Específico: 
Aprender a planificar unha dieta equilibrada (baseada na pirámide alimenticia) desenvolvendo un menú semanal.
Contidos: 
Competencias Básicas: 
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencia para aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Descargar