• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

O chef da clase

Ficha técnica

Obxectivo Específico: 
Vivenciar e experimentar novas actividades da vida cotiá.
Afianzar e aplicar coñecementos adquiridos na aula.
Interiorizar hábitos saudables.
Fomentar a súa autonomía e autoestima.
Competencias Básicas: 
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociais e cívicas (SC)
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (IE)
Conciencia e expresións culturais (CEC)