• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

La Dieta Mediterrània

Fitxa tècnica

Resum Sessió 5: 

Informació sobre la Dieta Mediterrània.
Informació sobre altres dietes del món.
Preguntes de comprensió al grup sobre la Dieta Mediterrània.
Activitat: localitzar els països al mapamundi fotocopiable.

Objectiu Específic: 
Conèixer i comprendre la Dieta Mediterrània.
Valorar altres dietes del món.
Continguts: 
La Dieta Mediterrània.
Altres dietes del món: la Dieta Llatinoamericana, la Dieta Anglosaxona i la Dieta Oriental.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competències socials i cíviques.
Descarregar