• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

Hoxe facemos unha compra equilibrada

Ficha técnica

Obxectivo Específico: 
Elaborar un menú saudable, baseándose na Dieta Mediterránea e nos produtos de tempada.
Adquirir autonomía e responsabilidade no momento de facer a compra controlando o gasto e axustándose a un orzamento.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociais e cívicas (SC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (IE).
Conciencia e expresións culturais (CEC).
Descargar