• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

O chef da clase

  • El chef de la clase
  • El chef de la clase
  • El chef de la clase

Ficha técnica

Resumo Sesión 10: 

Información sobre a importancia de elaborar un menú semanal e os seus beneficios.
Xogo interactivo para elaborar un menú semanal equilibrado.

Obxectivo Específico: 
Aprender a planificar unha dieta equilibrada (baseada na pirámide alimenticia) desenvolvendo un menú semanal.
Contidos: 
Competencias Básicas: 
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencia para aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Descargar