• iniciar sessió
    Escrigui el seu nom d'usuari Energia per créixer
    Escrigui la contrasenya assignada al seu nom d'usuari.
  • registre

Com m’alimento i cuido el meu món

Fitxa tècnica

Resum Sessió 8: 

Comprovar què saben els alumnes de sostenibilitat.
Intercanviar idees i opinions sobre el tema en grups reduïts.
Crear i decorar un eslògan de manera individual. Productes sostenibles a casa.

Objectiu Específic: 
Fomentar una actitud sostenible amb el planeta.
Conscienciar l’alumnat de la importància i la necessitat de la sostenibilitat al món.
Continguts: 
La sostenibilitat.
Producció sostenible d’aliments.
Dieta sostenible.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.
Descarregar