• iniciar sesión
    Escriba o seu nome de usuario Enerxía para medrar.
    Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
  • rexistro

Alimentación e hábitos saudables

Ficha técnica

Resumo Sesión 3: 

Información sobre a importancia da alimentación.
Información sobre as consecuencias dunha mala alimentación.
Actividades: 2 textos de compresión lectora.

Obxectivo Específico: 
Promover a adquisición de hábitos alimentarios e estilos de vida saudables.
Sensibilizar o alumnado da importancia dunha alimentación saudable.
Contidos: 
Beneficios da alimentación saudable.
Consecuencias da mala alimentación.
Hábitos saudables.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencias sociais e cívicas.
Descargar