• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

Como me alimento e coido o meu mundo

Ficha técnica

Resumo Sesión 8: 

Comprobar que saben os alumnos de sostibilidade.
Intercambiar ideas e opinións sobre o tema en grupos pequenos.
Crear e decorar un slogan de xeito individual. Produtos sostibles na casa.

Obxectivo Específico: 
Fomentar unha actitude sostible co planeta.
Concienciar o alumnado da importancia e necesidade da sostibilidade no mundo.
Contidos: 
A sostibilidade.
Produción sostible dos alimentos.
Dieta sostible.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Descargar