• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

Módulo de recordo 1

  • Módulo de recordo 1
  • Módulo de recordo 1
  • Módulo de recordo 1

Ficha técnica

Resumo Sesión 1: 

Recordatorio grupos de alimentos.

Recordatorio pirámide da alimentación saudable.

Grupos 1, 3 e 5.

Actividades: elaboración dun menú semanal cos grupos de alimentos 1, 3 e 5. Traballo cooperativo.

Obxectivo Específico: 
Lembrar e comprender o papel dos grupos de alimentos 1, 3 e 5 na pirámide da alimentación saudable e na Dieta Mediterránea.
Valorar os produtos locais como riqueza cultural cunha actitude sostible co planeta.
Concienciar o alumnado sobre outras realidades.
Fomentar unha conduta responsable para previr enfermidades cardiovasculares.
Contidos: 
Grupos de alimentos na pirámide da alimentación saudable: lácteos, hidratos de carbono e froitas e a súa importancia na Dieta Mediterránea.
Frecuencia de consumo recomendada.
Produtos locais.
A visión dos nosos colaboradores.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Descargar