• iniciar sesión
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • rexistro

Os produtos da miña terra Galicia

Ficha técnica

Resumo Sesión 6: 

Información sobre produto local.
Información sobre Denominación de Orixe Protexida.
Actividade: “Clasifica os alimentos”.
Actividade: “Hoxe ti es o chef”.
Actividade: “Convértete en chef”.

Obxectivo Específico: 
Valorar os produtos locais como garantía de calidade na alimentación.
Fomentar a sensibilidade cultural a través da gastronomía.
Contidos: 
Produto local.
Denominación de Orixe Protexida.
Produtos de tempada.
Competencias Básicas: 
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Descargar