• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsable del tractament

EROSKI, S. COOP. (en endavant, EROSKI) _Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio, Biscaia

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

2. Quines dades tractem i durant quant de temps?

EROSKI tractarà:

(i) les dades de caràcter personal facilitades en ocasió del registre, en general; identificatives, característiques personals, i de contacte electrònic, en particular;

(ii) dades derivades de la relació comercial amb EROSKI, és a dir, les procedents de l'ús dels diferents Serveis del MEDI I/O ENTORN DIGITAL;

(iii) les resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MEDI I/O ENTORN DIGITAL), Adreça IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(iv) aquelles que EROSKI pugui inferir a partir de dades obtingudes lícitament.

EROSKI tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l'usuari estigui actiu en el MEDI I/O ENTORN DIGITAL i sigui client, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

3. Què consent l'Usuari quan facilita les seves dades?

EROSKI, propietària del medi i/o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal necessàries, enumerades a l'apartat precedent, amb la finalitat de:

(i) Prestar el servei sol·licitat per l'usuari i que ofereix el MEDI I/O ENTORN DIGITAL, el seu manteniment i millora,

(ii) Garantir la satisfacció de l'usuari i,

(iii) Oferir informació d'interès lligades a la condició d'Usuari, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament) per la qual cosa es realitzaran estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat d'EROSKI, sempre que l'usuari ho sol·liciti expressament.

4. Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?

L'Usuari pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a finalitats comercials i promocionals, fent clic a l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi; per escrit a través de l'àrea de contacte, dpo@eroski.es o Equip DPO d'EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Biscaia).

5. Les dades són comunicades a tercers?

a. Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com els cossos de seguretat de l'estat, Jutges i/o Tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna Llei, EROSKI comunicarà als esmentats tercers les dades que aquests sol·licitin formalment.

6. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació i portabilitat?

Tot client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el tractament i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, per escrit a través de l'àrea de contacte, dpo@eroski.es o Equip DPO d'EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Biscaia).

7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

EROSKI ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

8. Política de Galetes EROSKI utilitza galetes.

Tota la informació referent, en la Política de Galetes.

9. Canvis en la Política de Privadesa

EROSKI compleix escrupolosament les lleis aplicables a la protecció de dades i la privadesa dels usuaris. Per a fer-ho, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política de Privadesa per adequar-la a qualsevol canvi normatiu o a qualsevol modificació en la presentació i configuració del Portal.