• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

1.- IDENTITAT DEL TITULAR D’AQUEST WEB

EROSKI S. Coop.
Barrio San Agustín, s/n.
48230 Elorrio
Bizkaia
CIF.- 20033361-F

info@fundacioneroski.es (Aquesta adreça és exclusivament per a qüestions tècniques relacionades amb el web d’EROSKI. Per favor, no l’utilitzis per a fer-nos arribar un altre tipus de qüestions perquè no seran gestionades. Amb aquesta finalitat, has d’utilitzar el nostre formulari en línia. Gràcies). 

Inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia al Tom 3.630, Full BI- 21.221, Foli 1, Inscripció 1a, i en el Registre Oficial de Cooperatives del Ministeri de Treball, Llibre Registre de Cooperatives, Secció Central, Tom X, Foli 904, seient 14, nou número i classe 1.526-SMT, mantenint l’anterior, 17.115.

2.- INTRODUCCIÓ

L'accés a aquest web es troba condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d'avisos legals que es contenen en aquest clausulat.

L'accés i ús posterior d'aquest web per part de l'usuari implicarà la seua conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'accés esmentat té caràcter gratuït.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar el web, sense poder accedir-hi ni disposar dels serveis que s'hi ofereixen.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seua responsabilitat única i exclusiva.

L'accés a aquest web té caràcter gratuït i la seua visualització no requereix cap subscripció o registre previs.

Les connexions amb altres llocs web que poguessen haver-hi, així com l'ús que l'usuari puga fer-ne estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requerisquen. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat està prohibit expressament.

EROSKI S. Coop. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que considere oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, a més d'impedir-hi l'accés procurant informar l'usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pàgina web.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1.- Com a proveïdora del servei, EROSKI S. Coop. es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquest web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que puga haver-hi amb l'usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment puguen plantejar-se.

2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a aquest web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel.lació dels serveis; sense perjudici de tot això, procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten.

3.- L'ús que els usuaris puguen fer dels serveis i/o les dades i/o la informació subministrada a ells a través d'aquest web es farà per compte i risc de l'usuari.

EROSKI S. Coop. no garanteix, directament o indirecta, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagen de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

EROSKI S. Coop. no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facen els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel.lectual sobre aquest web són titularitat de EROSKI S. Coop.. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.- En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquest web d'acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel.lectual deEROSKI S. Coop. o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupe a través d'aquest web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de EROSKI S. Coop. o de qualsevol altra societat integrant de GRUPO EROSKI, per a altres usuaris del web o tercers.

2.- L'usuari no farà, a través dels serveis que EROSKI S. Coop. posa a la seua disposició, cap acció que cause dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, EROSKI S. Coop. es reserva el dret a prohibir- li l'accés a aquest web.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.- EROSKI S. Coop. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest lloc web i dels seus serveis.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessen pogut atribuir a aquest lloc web.

En qualsevol cas, EROSKI S. Coop. farà els millors esforços per mantenir la disponibilitat continuada del web.

2.- EROSKI S. Coop. posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedisquen l'accés a aquestes per part de tercers.EROSKI S. Coop. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garantisquen la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

En aquest sentit, la societat esmentada s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produïsca aquest coneixement.

3.- Encara que EROSKI S. Coop. ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (equip i programes) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

EROSKI S. Coop. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.- EROSKI S. Coop. no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzen el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d'aplicació, ni que ho facen de forma diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l'exhaustivitat i/o l'autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.

5.- L'usuari accepta que el portal ha sigut creat i desenvolupat de bona fe per EROSKI S. Coop. amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera EROSKI S. Coop. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir-li durant la seua navegació per aquest.

6.- PROPIETAT INTELLECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d'aquest web pertanyen a EROSKI S. Coop. excepte aquells d'empreses amb què haja firmat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel.lectual i industrial.

El disseny, les imatges, els mapes, els gràfics, les marques, els rètols, els signes distintius o logotips de EROSKI S. Coop., els marcs, els bàners, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d'aquest web són titularitat de EROSKI S. Coop., que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació.

Els logotips o signes distintius de la resta de societats integrants del denominat GRUPO EROSKI i que puguen aparèixer en aquest web durant la navegació de l'usuari són titularitat de cada una d'aquestes, que en disposen legítimament i en exclusiva dels drets d'explotació i consenten expressament que siguen incorporats, quan siga procedent, a aquest web.

que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements esmentats anteriorment o crear amb aquests nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense comptar amb l’autorització expressa d’EROSKI S. Coop., que es podrà sol·licitar per mitjà de l’adreça electrònica info@eroski.es.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que puga fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguen en aquest web la titularitat dels quals siguen empreses col.laboradores de EROSKI S. Coop., els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte pacte en contrari.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o l'estructura d'aquest web per part de l'usuari.

EROSKI S. Coop. vetlarà perquè els continguts d'aquest web no tinguen caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomenten la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que puga ser perjudicial per als usuaris.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Protecció de dades.

Sense perjudici d'això s'informa:

1.- Per accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis cal que els Usuaris proporcionin prèviament a EROSKI S, COOP algunes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"), que EROSKI S, COOP tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti a EROSKI S, COOP tenen com a finalitat prestar els servei D'AQUEST MEDI I/O ENTORN DIGITAL.

2.- Totes aquestes circumstàncies seran prèviament i degudament advertides per EROSKI S, COOP als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

3.- Si l'Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, informarà aquests tercers del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets, identificarà EROSKI S, COOP i haurà d'obtenir el consentiment del tercer per comunicar-ne les dades a EROSKI S, COOP.

4.- EROSKI S, COOP garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, EROSKI S, COOP garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. No obstant això, EROSKI S, COOP revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

5.- Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, supressió, rectificació, limitació, oposar-se al seu tractament, revocar el seu consentiment o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, contactant amb EROSKI S, COOP seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit a aquest efecte en la Política de Protecció de Dades.

8.- COOKIES

Una cookie és un arxiu de text que s’emmagatzema en l’ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor web i només aquest servidor serà capaç de recuperar o de llegir el contingut de la cookie, i permet al lloc web recordar preferències de navegació i navegar de manera eficient. Les cookies fan la interacció entre l’usuari i el lloc web més ràpida i fàcil.
1. Aquest lloc web utilitza els següents tipus de cookies:

Nom de la Cookie Finalitat

Com?

Sessió

Registrar les entrades de dades de l’usuari al lloc web

Quan l’usuari emplena un formulari

Botiga preferida

Reconèixer la botiga preferida seleccionada per l’usuari, per a posteriors visites al lloc web. Amb la finalitat d’oferir informació relacionada amb la botiga que ha designat del seu interès

Quan accedeix al lloc web

Connector de xarxes socials

Permetre a l’usuari compartir continguts amb membres d’una determinada xarxa social

Sempre que l’usuari no s’hagi desconnectat d’una xarxa social

Google Analytics

Per fer les estadístiques d’ús del lloc web utilitzem les cookies amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que busca. Al lloc web es pot utilitzar la informació de la seva visita per a fer avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, com també per a garantir la continuïtat del servei o per a fer millores als seus llocs web. Per a més detalls, consulti en l’enllaç següent la política de privacitat [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]

Quan accedeix al Lloc web

2. Consentiment

L’usuari consent, amb l’acceptació d’aquestes condicions, l’ús de les cookies. Aquest lloc web utilitza aquelles estrictament necessàries per al seu funcionament correcte i per a efectuar estadístiques d’ús web, que en cap cas no fan identificable l’usuari.

L’emmagatzematge i el tractament de la informació obtinguda així obeeix a una finalitat tècnica, a fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques, com també per a poder dur a terme la prestació d’un servei de la societat de la informació sol·licitat expressament per l’usuari registrat.

En qualsevol cas, l’usuari pot accedir al menú de preferències del seu navegador i configurar-lo perquè no s’hi instal·lin cookies, esborrar les ja existents i/o eliminar-les abans d’iniciar la navegació per altres pàgines del lloc web. Així mateix, pot utilitzar eines de bloqueig de cookies de rastreig com ara Do Not Track.

9.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Cap tercer podrà establir relació de "framing" entre les seues pàgines web i aquesta pàgina web.

En el cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per EROSKI S. Coop., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquest web puga contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests.

En tot cas, EROSKI S. Coop. i les empreses de GRUPO EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessen interposar-se en relació amb aquests serveis.

10.- NULLITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals de navegació i ús del web fos declarada totalment o parcialment nul.la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulte nul.la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d'aquesta que resulte afectada es considerarà no posada llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

11.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l'usuari i EROSKI S. Coop., es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i EROSKI S. Coop. les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Bilbao (Biscaia).