• iniciar sessió
    Enter your e-mail address or username.
    Enter the password that accompanies your e-mail.
  • registre

L’etiquetatge nutricional i el semàfor nutricional

Fitxa tècnica

Resum Sessió 4: 

Informació sobre la importància de l’alimentació.
Informació sobre el semàfor nutricional.
Activitat: “Indiquem els semàfors nutricionals”.
Activitat: “Fem la comparació!”.

Objectiu Específic: 
Interpretar de forma adequada l’etiquetatge nutricional de diversos productes.
Facilitar la presa de decisions a l’hora de comprar un producte, bastant-se en una dieta equilibrada.
Continguts: 
Semàfor nutricional.
L’etiquetatge nutricional.
Competències Bàsiques: 
Comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Aprendre a aprendre.
Descarregar